Общо събрание

Българската Бизнес Асоциация е доброволна, нестопанска, неполитическа организация, основана на свободата на сдружаване, организирана въз основа на учредителен акт и устав, за територията на Република Сърбия, с цел постигане на общи бизнес , професионални, културни, социални и хуманитарни интереси и цели.

Общото събрание (ОС) е висш орган на управление на Асоциацията.

Събранието се състои от всички членове на Асоциацията, с еднакви права на глас.

Заседанията на Общотото събрание се провеждат като редовни или извънредни. Извънредно заседание на ОС може да бъде насрочено по инициатива на една трета от членовете или по предложение на Управителния съвет.

Общото събрание се свиква от Председателя на Управителния съвет.