Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni Statutom.

Upravni odbor ima tri člana koje bira i opoziva skupština.

Mandat članova traje 2 godina, i mogu biti ponovo izabrani na istu funkciju.

Članovi Upravnog odbora:

  1. Stoyko Ivanov Meshkov
  2. Ivaylo Georgiev Borisov
  3. Budimir Šanić